Demokratik Manifestom

Demokratik Manifestom

Birey / İnsan / Özgürlük

•Her bireyin toplum önünde eşit bir vatandaş olarak kişisel, düşünsel, fiziksel hakkı her türlü egemen güce karşı korunmalıdır.

•Dini, mezhebi, etnik kökeni ne olursa olsun her birey eşit bir vatandaş olarak algılanmalı ve ayrımcılığa uğramamalıdır

•Sosyal Demokrat ilkeler çerçevesinde bireyin özgürlükleri sürekli genişletilmelidir

Eşitlik / Adalet

•Hukuk devleti ilkesinin uygulanıp her bireyin eşit haklara sahip olduğu bir adalet sistemi her toplum için ön koşuldur

•Kadın – erkek eşittir ve devlet bu eşitliği sağlamakla yükümlüdür

•Devlet devlet için vardır


Eğitim

•Eğitim insan özgürlüğünün en geniş şekilde kullanabilmesi için verilmelidir

•Eğitim cinsiyet farkı gözetmeksizin kız ve erkek çocuklara sağlanmalıdır

•Eğitim bilimsel temellere dayanmalı ve sorgulayıcı olmalıdır

•Bilişim teknolojileri demokrasinin gelişimi yönünde etkin olarak kullanılmalıdır

Ekonomi

•Serbest piyasa ekonomisine dayalı ve sosyal devletin yönlendirici rol oynadığı bir ekonomik düzen sağlıklı işlemelidir

•Girişimcilik ekonıminin dinamosudur ve desteklenmelidir

•İstihdam yaratacak alanlar belirlenmeli ve bu doğrultuda teşvik sağlanmalıdır

•Kadının işgücüne katılımının önündeki engeller kaldırılmalıdır

•Yoksullukla mücadele edilmeli ve insani sermayenin geliştirilmesi ile birey üretken kılınmalıdır

•Her alanda fırsat eşitliği sağlanmalıdır

•Bilgi ekonomisine geçilmeli ve devlet buna öncü olmalıdır

•Teknoloji bakanlığı kurulmalıdır

Kültür

•Anadolunun hümanizmasına dayanan özgün, eşitlikçi, kapsayıcı, çağdaş ve evrensel kültür yaşatılmalı ve genişletilmelidir

•Çok dillilik çok kültürlülük bir zenginlik olarak algılanmalıdır ve azınlık hakları korunmalıdır

•Sanat ve sanatçılar desteklenmeli

•Uzlaşı ve karşılıklı anlayış hakim dil olmalıdır

•Katılımcılık sağlanmalı sivil toplum ve örgütlenme hakkı desteklenmelidir

AB / Uluslararası İlişkiler?

•Türkiye AB tam üyesi olmak üzere mizakere sürecini sürdürmeli ve 2017 ye kadar üye olmayı hedeflemelidir

•Barışın ve demokrasinin hakim olacağı bir uluslararası ilişki kurulmalıdır

Çevre

•Küresel ısınma ve iklim değişikliği göz önünde bulundurularak sürdürülebilir bir çevre için çalışılmalıdır


Sosyal Ağlarda Paylaş

Yorumlar

  1. nurettin ataman
    22 May 2011 20:30

    Yorumunuz…

Yorum Yapın